Projektbeskrivning

Planområdet ligger vid södra brofästet och har ett centralt läge med närhet till service och infrastruktur. Leksands Kommun vill möjliggöra exploatering av området och har inlett en planprocess, där första steg är upprättande av ett planprogram. Vårt uppdrag var att utreda och klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad av flerbostadshus med ca 100-130 lägenheter inom planområdet samt att analysera och ge förslag på̊ lämplig bebyggelsestruktur och bebyggelseutformning. Bland annat utreds möjligheten att låta en av byggnaderna bli högre än 4 våningar. Uppdraget genomfördes genom Bastiaans Plankonsult HB.

Beställare var Leksands kommun och projektansvarig var Arjan Bastiaans. Volymstudiens område var på 2,6 hektar och färdigställdes 2014.