agnasARK har på uppdrag av Skistar AB upprättat en masterplan och planprogram för Hundfjället Centrum. Planområdet omfattar en stor del av Hundfjället som är en av de fyra största destinationer i Sälenfjällen och ca 33 hektar stort. Syftet med masterplanen är att utreda och klarlägga förutsättningarna för vidareutveckling av Hundfjället centrum. Genom analyser av planområdet har vi tillsammans kommit fram till ett förslag på lämplig bebyggelsestruktur och bebyggelse-utformning. Föreslagen ny bebyggelse uppgår till ca 70.000 m2.

Utifrån masterplanen har ett planprogram upprättats inför arbetet med nya detaljplaner. Planprogrammet skickades ut på samråd under sommaren 2017 och detaljplanarbetet för olika delområden har inleds.

Projektansvarig är Arjan Bastiaans och medverkande Alaa Alshawa.